Oczyszczalnie drenażowe


 
System oczyszczania, oparty na drenażu, posiada dwa główne składniki, osadnik oraz drenaż rozsączający. W osadniku zachodzą zjawiska sedymentacji i flotacji, które powodują oddzielenie substancji lekkich ( oleje, tłuszcze) od substancji opoadających na dno zbiornika. Gromadzony osad z czasem nalezy wybrać wozem asenizacyjnym (raz na 12-18 miesięcy).

Z osadnika, poprzez filtr, wypływają ścieki wstępnie podczyszczone, mogące być następnie doczyszczone w drenażu. Kolejnym elementem jest studzienka drenażowęcia renażu. W zależności od rodzaju studzienkiu można podłączyć od 2 d 5 ciągów drenażowych ( standardowo są stosowane 3). Rury drenażowe ukłądane są na podsypce ze żwiru płukanego o frakcji 15-40mm. Drenaż od góry osłonięty jest geowłókniną, która zatrzymując piasek umożliwia przesączanie wód opadowych. W obszarze podsypki wytwarza siębłona biologiczna, któa prezy odstępie powietrza umożliwia zajście procesu doczyszczania. Kluczowe znaczenie ma wentylacja, której wlot jest na końcu drenażu, natomiast wylot powinien być wwyprowadzony ponad kalenicę budynku. Proces oczyszczania kończy się na poziomie 1,5m pod poziomiem drenażu.


Wyróżniamy dwa zasadnicze warianty realizacji układu drenażu rozsączającego:

Drenaż w gruncie - stosowany, gdy wody grundowe nie występują płytko, a podłoże jest przepuszczalne w odpowiednim stopniu. Jest to rozwiązanie stosowane najczęściej.

Drenaź w nasypie - stosowany, gdy stały lyub okreswowo wysoki pliwia zachowanie 1,5m różnicy pomiedzy ich pozimoem, a drenażem. Dodatkowym, ważnym elementem jest w takiej sytuacji przepompownia, montowana za osadnikiem.

Filtr piaskowy (o przepływie pionowym) z odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub studni chłonnej - stosowany jest gdy występuyje problem związany z bardzo słabą przepuszczalnością gruntu (iły lub glina). Należy zaznaczyć, iż w tym wariancie wody gruntowe nie mogą występować płyciej, niz dno filtra piaskowego.
W przypadku studni chłonnej instalowanej w gruntach trudnoprzepuszczalnych dno studni musi być umieszczone w warstwie chłonnej. Jeśli badania geologiczne nie wykazują występowania warstwy chłonnej poniżej warstwy trudnoprzepuszczalnej, odprowadzenie do studni chłonnej nie może być rozpatrywane.

F.P.U.H. "LAMINEX" Anna Guzy-Potępa, 33-132 Niedomice, ul. Fabryczna 4 | tel. fax (0-14) 645-74-59, tel. kom. 664 666 912 | laminex@home.pl