Seperatory tłuszczu, skrobii, koalescencyjne


 

Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczu mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają większą ilość tłuszczu niż w ściekach bytowych. Urządzenia instaluje się blisko zródła zanieczyszczeń tłuszczowych, np.

  • Przy wylocie ścieków z kuchni,
  • W restauracjach,
  • W hotelach,
  • W barach szybkiej obsługi,
  • W masarniach itp.

W procesie oddzielania substancji tłuszczowych od ścieków cząstki tłuszczu flotują na powierzchni wody ze względu na mniejszą gęstość. Natomiast pozostałe zanieczyszczenia sedymentują na dno pod wpływem sił grawitacji.

Dobór
Dobór wielkości urządzenia powinien bazować na jakości i ilości doprowadzanych ścieków, biorąc pod uwagę:

  • maksymalny przepływ ścieków
  • temperetuję ścieków
  • gęstość tłuszczów i olejów podlegających seperacji
  • wpływ używanych środków wspomagających zmywanie
Szczegółowy opis doboru seperatorów tłuszczu przedstawia norma PN-EN 858:2005

 

Seperatory skrobii

Zastosowanie
Seperatory te stosuje się w zakładach przetwórstwa ziemniaczanego a także: w restauracjach, hotelach, barach szybkiej obsługi, zakładach mięsnych i przetwórstwa warzywnego


Działanie
Seperatory skrobi są to urządzenia, w których w sposób grawitacyjny następuje oddzielenie lżejszych od wody skrobi od reszty ścieków.


Dobór
Dobór urządzeń odbywa się na podstawiwe przepływu nominalnego.

 

Dobór separatora tłuszczu i skrobii

Dobór parametrów separatora


Dobór urządzenia sprowadza się do określenia jego wielkości nominalnej. Wielkość ta określa maksymalny przepływ ścieków deszczowych i/lub procesowych, dla których zostanie dotrzymana zakładana redukcja stężeń substancji ropopochodnych na odpływie z seperatora.

Dobór i instrukcja obsługi separatorów

NS =(Qr+fxQs) x fd


Gdzie:
NS - wielkość nominalna,
Qr - nominalny przepływ ścieków deszczowych w l/s
Qs - maksymalny przepływ ścieków procesowych w l/s
fd - współczynnik gęstości
fx - współczynnik utrudnienia seperacji

Dokładne wyjaśnienie jak należy przyjmować poszczególne współczynniki można znaleźć w normnie PN-EN 8 58:2005

 

Separatory koalescencyjne


Stosujemy je wszędzie tam, gdzie dostaje się bądź istnieje możliwość przedostawania się do odpływu kanalizacyjnego lub deszczowego substancji ropopochodnych.

Ofertą naszej firmy zainteresować mogą się również stacje benzynowe, parkingi, warsztaty samochodowe oraz myjnie na terenie Tarnowa i okolic, ponieważ zajmujemy się także produkcją separatorów koalescencyjnych. Są to urządzenia przepływowe, które stosowane są w miejscach, gdzie istnieje szansa na przedostanie się substancji ropopochodnych do dopływu deszczowego lub kanalizacyjnego.

Separatory poprzez mechaniczne filtrowanie za pomocą sedymentacji oraz flotacji oddzielają emulsje i oleje, a pozostałe
ścieki są doprowadzane do kanalizacji. Oddzielanie tych substancji dodatkowo przyspieszane jest przy pomocy procesu koalescencji, a więc łączenia ze sobą kilku cząsteczek w pojedynczą cząstkę – w tym przypadku kroplę. W ofercie posiadamy separatory klasy 1 – gdzie stężenie substancji ropopochodnych w odpływie powinno być mniejsze niż 5mg/litr – oraz klasy 2, które są separatorami grawitacyjnymi, przy stężeniu olejów i emulsji w odpływie kształtującym się na poziomie mniejszym niż 100mg/litr.

Norma PN-EN 858:2005 dzieli seperatory na dwie grupy.

Klasa 1 - seperatory koalescencyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi być poniżej 5mg/l
Klasa 2 - seperatory grawitacyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi kształtować się poniżej 100mg/l

 

 

 

 

Separator w wersji BSK-B posiada dodatkowe obejście burzowe o maksymalnym przepływie 5 razy większym od przepływu nominalnego. Separator posiada wtedy symbol B (BY-PASS). Do separatorów powyżej 6 l/s można zastosować obejście burzowe o maksymalnym przepływie 5 razy większym od przepływu nominalnego.

Separatory typu BSK o przepływie nominalnym do 5 l/s mogą zostać przykryte warstwą gruntu nie przekraczającą 0,5 m. Pozostałe separatory umieszczone w tabelach doboru mogą zostać umieszczone na głębokości do 1 m.

F.P.U.H. "LAMINEX" Anna Guzy-Potępa, 33-132 Niedomice, ul. Fabryczna 4 | tel. fax (0-14) 645-74-59, tel. kom. 664 666 912 | laminex@home.pl